Home

Legea 349 din 2022

LEGE 349 06/06/2002 - Portal Legislati

  1. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 17-03-2016, Art. 9 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016
  2. III din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004 prevede: Prezenta lege intra în vigoare la data de 31 decembrie 2004, cu exceptia prevederilor pct. 6 şi 7, respectiv art. 3 alin. (9) şi art. 3^1 -3^4 , şi ale art. 3 alin. (5), (5^1), (8) şi (10) din Legea nr. 349/2002, cu modificările ş
  3. În M. Of. nr. 72 din 1 februarie 2016, s-a publicat Legea nr. 15/2016 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (M. Of. nr. 435 din 21 iunie 2002; cu modif. ult.). Art. 1 din Legea nr. 349/2002 (modificată prin Legea nr. 15/2016) Vechea reglementar
  4. Legea 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. publicata in Monitorul Oficial nr. 435 din 21.6.2002. Ultima data actualizata prin Ordonanţă nr. 5/2008 - privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun 31 octombrie 2008.
  5. LEGE Nr. 344/2018 din 27 decembrie 2018 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările.
  6. Legea Nr.359 din 27.12.2018 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 3 din 03 ianuarie 201

Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea ..

Monitorul Oficial 349 din 20 Aprilie 2018 (M. Of. 349/2018) 1. ORDIN nr. 878 din 18 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează Lege Nr. 344/2018 din 27 decembrie 2018 privind modificarea si completarea Legii nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plat PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 595 din 12 iulie 2018 Parlamentul României adoptă prezenta lege. ART. I Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1

Legea fumatului. Legea 349/2002 actualizata

Legea 359/2018 Legislatie gratuit

LEGEA 349 DIN 2002 ACTUALIZATA PDF. Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza. / privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării se vor aplica în mod corespunzător.. din 23 iulie , cu modificările şi completările ulterioare . 1 Legea nr/ a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr la data. Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, consolidata 31.10.2008 , publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 435 din 21/06/200 PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 679 din 6 august 2018 Parlamentul României adoptă prezenta lege. ART. I Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1

LP270/2018 - legis.m

Data intrarii in vigoare: 21 decembrie 2002. Actul a fost modificat prin. Legea 201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor - actualizata 2018. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. (1) Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si. Sentinţa nr. 349/15.02.2018 . din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare nr. 110206 din 24.10.2017, pârâta A.J.F.P. Prahova a decis angajarea răspunderii solidare a reclamantei C.L.C., în vederea realizării, în tot, a creanţelor fiscale restante, în limita sumei de 31. HOT ĂRÂREA NR. 349 /2018 1 art.48, art.49 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările şi complet ările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018, cu modific ările și complet ările ulterioare; venituri proprii și subven ții pe anul 2018 conform anexei nr.2 care face parte din. Legea nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 435 din 21 iunie 2002 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1. - Prezenta lege stabileste unele masuri privind prevenirea si combaterea consumului produselo

Legea 349/2002 prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun actualizată prin: Lege nr. 90/2004 - privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun din 5 aprilie 2004, Monitorul Oficial 342/2004 LEGEA 349 DIN 2002 ACTUALIZATA PDF. By : admin January 6, 2020. 0 . Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza. / privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării se vor aplica în mod corespunzător.. din 23 iulie , cu modificările şi completările ulterioare . 1 Legea nr/ a fost publicată în. Legea 362/2018 M.Of. 21 din 09-ian-2019 pag. 2 3/5/2019 : mdascalu@isim.ro (1)Entităţile care îndeplinesc condiţiile şi criteriile prevăzute la art. 6 şi activează într-unul sau mai multe dintre sectoarele sau subsectoarele de activitate prevăzute în anexă au obligaţia să notifice CERT-RO în vederea înscrierii î

Legea nr.221/27.07.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 661 din 30 iulie 2018 și intră în vigoare la data de 02.08.2018.. Legea aduce modificări și completări la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii și are două categorii de dispoziții, respectiv: dispoziții care vizează persoanele care vor solicita deschiderea drepturilor de pensii începând. Parlamentul României - Lege nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelo

Legea 14/2018 privind aprobarea OUG 33/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind actele de stare civila si actele de identitate ale cetatenilor romani. Lege nr 14/2018, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 50 din 18 ianuarie 2018 [Art.2 modificat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018] Articolul 3. Subiecţii declarării averii şi intereselor personale (1) Subiecţi ai declarării averii şi a intereselor personale sînt: a) persoanele care deţin funcţiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr.199 din 16 iuli In Monitorul Oficial nr. 296 din 17.04.2019 a fost publicata Legea nr. 61/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice Legea a fost publicata in Monitorul Oficial din data 30.07.2018 si intra in vigoare la data 28.09.2018. Legea aduce de principiu fie mici modificari, fie precizari sau reformulari mai clare ale acelorasi prevederi. Am facut mai jos o selectie de articole care, in opinia mea, produc cele mai notabile modificari

(6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare. ART. V Începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului din cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER se majorează cu 15%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin MODIFICAT HG52 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.60; în vigoare 01.02.19 Pentru organizarea executării prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 441-447, art. 715), Guvernul HOTĂRĂŞTE

În vigoare la data de 01.04.2021; Ultima modificare a fost făcută prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/27 august 2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilo Legea nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; Legea nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea. Legea 31/2019 din 2019.01.14 Status: Acte în vigoare Versiune de la: 14 ianuarie 2019 Intră în vigoare: 17 ianuarie 2019 Legea 31/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, LEGEA Protectiei consumatorilor 449/2003 ANPC privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora - Actualizată 2018 10/03/2018 - Posted by: Avocat Mihai-Cosmin TUDOR - In category: Uncategorized - No response 2018, procedura instituită prin Legea nr.221/2018 prevede că: o Recalcularea se realizează DIN OFICIU, nefiind necesară formularea si înregistrarea unor cereri; o Recalcularea se va realiza în perioada 01.10.2018 - 30.09.2019; o Drepturile recalculate se cuvin si se acordă de la data de 01.10.2018, indiferent d

Legea 319 din 2006 actualizata Legea privind securitatea si sanatatea in munca. Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26 iulie 2006. Actualizata in 19 martie 2012 prin Legea 51 din 2012. Actualizata in 24 octombrie 2012 prin Legea 187 din 2012. Actualizata in 20 iulie 2018 prin Legea 198 din 2018. Legea 319/2006 PDF CAPITOLUL LEGEA 349 DIN 2002 ACTUALIZATA PDF. Posted on January 26, 2020 by admin. Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza. / privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării se vor aplica în mod corespunzător.. din 23 iulie , cu modificările şi completările ulterioare . 1 Legea nr/ a fost publicată în. Stadiul și evoluția legii 350/2001. Legea Urbanismului s-a născut după aproximativ 10 ani după revoluția din anul 1989.. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul a suferit o multitudine de completări, modificări și abrogări ale completărilor. Unele completări au fost necesare altele au sporit problematicile urbanistice și administrative OUG 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea 31/2019

114/2018 (#M2), în perioada 2019 - 2021, instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii. (la data 28-iul-2018 Art. 1, alin. (2), litera A. din titlul I, capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 202/2018) b)sursele staţionare de energie electrică în curent continuu, dacă nu sunt racordate prin invertoare la Sistemul electroenergetic naţional, denumit în continuare SEN

SĂRBĂTORILE MEMORIEI, văzute de VICTOR TTRADIŢII ŞI LEGENDE BUCOVINENE – 2014 – Centrul Cultural

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005 Data intrarii in vigoare: 09 Iunie 2005 În temeiul art. 108 din Constitu ţia României, republicatã, şi al art 54 pct. 2 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul de şeurilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 426/2001 A suferit modificari prin OUG nr. 68/2016, Legea nr. 166/2017, OUG nr. 74/2018 si Legea nr. 31/2019. Legea nr. 211 din 2011 privind regimul deseurilor si prin art. 6 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare. § 27. Programe de prevenire a generarii deseurilo

#B: Legea nr. 64/2008, republicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 8 iunie 2015 Acte modificatoare #M6: Legea nr. 49/2019 #M5: Legea nr. 282/2018 #M4: Decizia Cur ţii Constitu ţionale nr. 638/2018 #M3: Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 54/2018 #M2: Legea nr. 80/201 Propunere legislativă pentru modificarea lit.i) a alin.(1) al art.260 din Legea nr.53/2003 - Codul munci LEGE nr. 196 din 20 iulie 2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si din coproprietatea fortata asupra partilor comune ale condominiului, decat odata cu In vederea inscrierii condominiului se aplica prevederile art. 26 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata.

LEGE 363 28/12/2018 - Portal Legislati

PRECIZĂRI. REFERITOARE LA APLICAREA LEGII NR. 221/27.07.2018. PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII NR.263/2010 . Legea nr.221/27.07.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 661 din 30 iulie 2018 și intră în vigoare la data de 02.08.2018.. Legea aduce modificări și completări la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii și are două categorii de. A intrat în vigoare Legea 221 din 2018. Legea 221, care a apărut în Monitorul Oficial pe 27 iulie 2018 şi care se aplică de joi, 2 august, permite anumitor persoane care au lucrat în condiţii speciale să se pensioneze mai devreme. Totodată, legea prevede că pensionarii care au lucrat în condiţii speciale vor beneficia de majorări. a) persoanele impozabile înfiinţate anterior anului 2018 au obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă depăşesc plafonul de 220.000 lei în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2018 şi data de 1 a lunii următoare celei în care.

(M. Of. nr. 515 din 22 iunie 2018); Ø O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal‑bugetare (M. Of. nr. 291 din 30 martie 2018), rectificată în M. Of. nr. 345 din 19 aprilie 2018; Ø Legea nr. 111/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020 nr. 174 din 19.12.2019; Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2019 nr. 301 din 30.11.2018; Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2018 nr. 280 din 15.12.2017; Legea fondurilor asigurării. din 19 iunie 2018 . referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.29 alin.(1) lit.c) din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului în interpretarea dată prin Decizi a Înaltei Curți d Extrase din legea 196 2018 omfp 3103 2017 statutul si regulamentul de ordine interioara roi privind asociatiile de proprietari din romania. U regulament al condominiului document de ordine interioară al asociației de proprietari care conține totalitatea instrucțiunilor normelor regulilor care stabilesc și asigură ordinea și buna.

LEGEA nr. 290/2018 privind noua organizare administrativa ..

Guvernul României - Hotărâre nr. 33/2018 din 25 ianuarie 2018 Hotărârea nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere În vigoare de la 05 februarie 2018 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 107 din 05 februarie 2018. Nu exist Articolul 1. Sistemul de apărare împotriva incendiilor (1) Sistemul de apărare împotriva incendiilor reprezintă ansamblul de activităţi specifice juridice, organizatorice, economice, sociale, tehnico-ştiinţifice şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor, precum şi al asigurării unei. Definitii si termeni din Legea 196/2018. Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art.1. - (1) Prezenta lege reglementează aspectele juridice, economice şi tehnice cu privire la: b) administrarea, întreţinerea şi folosirea imobilelor sau grupurilor de imobile din condominii care au în structura lor locuinţe sau spaţii cu altă. Conform alin. (1) al art. 193 din LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu excepţia art. 70 alin. (1), art. 132, 135 şi 194, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial a

(2) din Legea 196/2018 părțile comune (e.g. acoperișul, pereții perimetrali) pot fi utilizate de către terți, persoane fizice sau juridice de drept public şi/sau privat, numai ca urmare a hotărârii adunării generale a asociației de proprietari, adoptată cu acordul a două treimi din numărul total al proprietarilor din condominiu. Codul Muncii actualizat 2018 (Legea nr. 53/2003) Actualizat prin: OUG nr. 53/2017 - modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, publicata Monitorul Oficial nr. 644 din 07 august 2017. Decizia nr. 261/2016 a Curtii Constitutionale (publicata în Monitorul Oficial cu nr. 511 din 7 iulie 2016 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Nr. înregistrare: - B.P.I.: 715/07-12-2017 445/30-05-2018 - Camera Deputatilor: 354/04.06.2018 - Senat: L130/19.02.2018: Procedura legislativa: cf. Constitutiei revizuita în 2003: Camera decizionala: Camera. Adresa de corespondență Tel: +4 021 xxx xxx Fax: +4 021 xxx xxx Email: contact@server www.website.ro #M48: Legea nr. 56/2017 #M47: Legea nr. 11/2017 #M46: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 #M45: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 #M44: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 #M43: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102

LP306/2018 - legis.m

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 456 alineatul (1), litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins Legea nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 72 din 1 februarie 2016 Pe data de 17 martie 2016 a intrat in vigoare Legea nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. Astfel, data de 16 martie a reprezentat ultima zi in care persoanele fumatoare au mai avut dreptul de a fuma in spatiile inchise ale localurior, insa. LEGEA 349 DIN 2002 ACTUALIZATA PDF. Posted on November 10, 2019 by admin. Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza. / privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării se vor aplica în mod corespunzător.. din 23 iulie , cu modificările şi completările ulterioare . 1 Legea nr/ a fost publicată în. Termenul prevăzut la art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea şi funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 30 iulie 2018, a fost prorogat până la data de 1 ianuarie 2022

Legea nr. 329/2018 pentru modificarea unor acte normative ..

La data de 02-08-2018 Tabelul nr. 2 din Alineatul (1), Articolul 55 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 221 din 27 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018. c)cu câte 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în străinătate, după data de 23 august 1944, şi/sau de prizonierat, în. Vă facem cunoscut că urmare şi a demersurilor şi acţiunilor Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie (F.N.S.A.), a fost adoptată, promulgată şi publicată în Monitorul Oficial nr. 276 din 28 martie 2018 Legea nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, acesta intrând în. A fost recent publicată Legea 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele petroliere offshore (pe scurt, Legea offshore). Prevederile acesteia intră în vigoare la data de 17 noiembrie 2018

Legea 196 din 2018. Parlamentul României adoptă prezenta lege. (1) Prezenta lege reglementează aspectele juridice, economice și tehnice cu privire la: individuală și o cotă-parte indiviză din proprietatea comună. (2) Prezenta lege se aplică proprietarilor, chiriașilor, asociațiilor de proprietari și asociațiilor de. chiriași din. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. Anterior publicării acestei legi, Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 731/2012), a constatat că Legea pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea ş

LEGE nr. 81 din 30 martie 2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă (la data 02-apr-2018 actul a fost promulgata de Decretul 326/2018 ) Forma aplicabila pentru 'Legea 81/2018' la data 21 noiembrie 2019, valabila si azi Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1 (1)Prezenta leg Parlamentul României - Lege nr. 319/2003 din 08 iulie 2003 Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare În vigoare de la 23 iulie 2003 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 530 din 23 iulie 2003. Nu există modificări până la 04 august 2017 Legea 163/2018: Repartizare dividende din profitul inregistrat in anul curent. 03-Dec-2018. 5610. U nul dintre specialistii nostri va lamuri in studiul de caz de astazi problemele ridicate de reprezentantii unei companii care la 30 septembrie a.c. inregistreaza un profit brut in valoare de 55.000 lei. Avand in vedere Legea 163/2018.

Expoziţia Carol Popp de Szathmári – Centrul Cultural Bucovina

Legea 288/2018 Legislatie gratuit

Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor. Model Cerere catre Compartimentul Asociatii de Proprietari din cadrul Primariei pentru clarificarea prevederilor Legii 196 din 2018 privind organizarea si desfasurarea sedintelor Adunarilor Generale Vă facem cunoscut că recent a fost adoptată si promulgată Legea nr. 156/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.Marea majoritate a textelor vizează procedurile privind resursele umane - organizarea, atribuţii, avize ale Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, carierea funcţionarilor publici - concursuri, promovări. O.G. Nr. 4/23.08.2018 Publicată în M.Of. Nr. 735/24.08.2018 Articolele care au suferit modificări sunt marcate cu albastru în Cuprins. Pentru a le vizualiza, selectaţi articolul şi daţi click pe butonul Istoric. **) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 162/2014 pentru modificarea şi completare Adoptarea de urgență a modificărilor la Legea nr. 349/2002 privind prevenirea și combaterea efectelor produselor din tutun Pe 9 noiembrie 2015 De florianbodog În Agendă , Declaratii politice , Parlamen

2018 04-10: Legea 88/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii! 2018 04-02: Legea 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă! 2018 03-13: Legea 64/2018 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 1 Parlamentul României - Lege nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice În vigoare de la 01 iulie 2017 Consolidarea din data de 10 mai 2018 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017 şi include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 63/2017; OUG 91/2017; L 2/2018; L 80. LEGE nr. 349 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21 - 23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 Legea nr. 62/2018. HG 153 din 2018-Regulament acordare sporuri pt. andexa II din Lg.153 din 2017. 02.05.2019 Înapoi. HOTĂRÂRE nr. 153 din 29 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr

Legea nr.112 din 02.07.2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă part Legea 165 Din 2018. Clic aici pentru 13 articole relevante despre legea 165/2018 din arhiva portalcodulfiscal.ro. Si legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în conform art. Iata cateva CV-uri de cuvinte cheie pentru a va ajuta sa gasiti cautarea, proprietarul drepturilor de autor este proprietarul original. Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 3 din 3 ianuarie 2019, a fost publicata Legea nr. 344 din 27 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr Din cate stiu, la data de 9 decembrie 2018, a fost aprobata legea 288/2018 prin care se reglementeza acordarea compensatiei de chirie pentru plata ratei unui credit ipotecar/imobiliar. De atunci tot asteptam normele de aplicare ale acestei legi..

art. 11, art. 87 alin. (2) și art. 97 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018. 1 Textul nu a fost republicat în Monitorul Oficial al României sub formă consolidată și are un caracter informativ 349 din 29 noiembrie 2018 cu privire la aprobarea Înțelegerii de cooperare economică și culturală între Municipiul Tîrgu Mureș şi orașul Pistoia din Italia lit. c) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. Legea nr.152 din 05.07.2012 cu privire la minimul de existenţă. Legea nr. 22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri LEGISLATIAMUNCII.RO » Legislatia muncii » Contract de munca » Legea nr. 81 din 30 martie 2018 privind reglementarea activitatii de telemunca legea 81/2018 activitatea de telemunca legea 532003 Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii

1914: RĂZBOIUL, ÎN CARICATURĂ – Centrul Cultural Bucovina

I din LEGEA nr. 12 din 20 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 ianuarie 2015. Notă Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 759 din 23 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 5 februarie 2018, s-a admis excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 56 alin. (1) lit Regulamentul privind sporurile pentru condiţii de muncă din Sănătate şi Asistenţă socială a fost adoptat de Guvernul României prin Hotărârea de Guvern nr. 153 din 29 martie 2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 284 din 30 martie 2018. Introducerea limitelor minime în Regulamentul de sporuri a fost o solicitare exclusivă și. HOTĂRÂREA nr. 11 din 17 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor Emitent: Guvernul Publicată în Monitorul Oficial nr. 83 din 29 ianuarie 2018 În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată şi al art. 135 din Legea nr. 295/2004 privin La 10 august 2018 în Monitorul Oficial al RM nr.295-308/448 a fost publicată legea nr. 105 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă şi asigurarea de șomaj, adoptată de către Parlamentul RM la 14.06.2018. Potrivit prevederilor prezentei legi angajatorii care vor angaja șomeri din grupurile vulnerabile, inclusiv persoane cu dizabilități, ar putea primi subvenții [ Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare @Text actualizat la data de 20.01.2019. Actul include modificarile din urmatoarele acte: - O.U.G. nr. 107/2018 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1058 din 13/12/2018. - Legea nr. 30/2019 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 44 din 17/01/2019. @Pus in aplicare prin Legea 61 din 2018. Salariul de baza minim. Intrebare: Avand in vedere ca prin Hot nr. 846 din 29.11.2017 s-a stabilit ca incepand cu 01.01.2018, la salariul minim pe ec de 1900 lei, pentru un program complet de lucru de 166,66 ore, in medie , pe luna, in anul 2018, reprezentand 11,40 leiora: Tinand seama de Legea 61/2018 privind completarea.