Home

Art 139 cod administrativ

ORD DE URGENTA 57 03/07/2019 - Portal Legislati

  1. istrativ sau penal, după caz, pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii și ale prezentului cod
  2. istrativ-teritoriale. (2) Prezentul cod se completează cu Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu alte reglementări de drept comun aplicabile în materie. ART. 2 Autorităţile ad
  3. istrative individuale (1) Un act ad
  4. istrativ-judiciare a instanţelor | Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti actualizat Art. 139 Compartimentul de protecţie a muncii Desfăşurarea activităţii ad

  1. istrativ Art. 139 - Legislația în vigoare prevede o majoritate calificată (de 2/3) ȋn adopatarea unei hotărâri de consiliu ce vizează patrimoniul unității ad
  2. istrativ 2021. Art. 129. - Atribuţiile consiliului local. (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale ad
  3. Art. 139. Exceptia conexitatii. (1) Pentru asigurarea unei bune judecati, in prima instanta este posibila conexarea mai multor procese in care sunt aceleasi parti sau chiar impreuna cu alte parti si al caror obiect si cauza au intre ele o stransa legatura. (2) Exceptia conexitatii poate fi invocata de parti sau din oficiu cel mai tarziu la.
  4. istrativ. Interesul legitim Art. 12 - (1) Interesul este beneficiul posibil pe care o persoană îl poate obţine în urma unei acţiuni sau inacţiuni a unei autorităţi publice/alte persoane, respectiv prejudiciul de orice natur
  5. Art. 139 alin. (3) din Codul de procedură penală: Înregistrările prevăzute în prezentul capitol, efectuate de părți sau de alte persoane, constituie mijloace de probă când privesc propriile convorbiri sau comunicări pe care le-au purtat cu terții

www.lex.justice.m

Mondificare introdusa prin LEGE nr. 37 din 2 aprilie 2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii publicata in Monitorul Oficial nr. 280 din 3 aprilie 2020 (4) Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul din sistemul bugetar, zilele lucrătoare pentru care. - prevederile art. 129, alin. 1, art. 139, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ. H O T Ă R Ă Ş T E: Articol unic. Se aprobă Programul de activitate pe trim.III - 2021, al Consiliului Local al Comunei Cătunele, potrivit anexei la prezenta hotărâre

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. l, alin. 2, lit. a, alin. 14, art. 139 alin.3, lit. i şi art. 196 alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. l Se aprobă revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al orașulu Din textul art. 139 alin. (4) NCPP rezulta ca probele astfel obtinute trebuie sa fie distruxe si, pe cale de consecinta, nu pot fi folosite in procesul penal. Daca ne referim la informatia continuta in inregistrarea convorbirii avocat-client, lucrurile sunt clare, aceasta inregistrare nu poate fi folosita in procesul penal ← Art. 208 cod procedura civila Administrarea dovezilor Judecata : secţia a IV-a civilă, decizia nr. 139/2002); 4. Obiecţii. secţia de contencios administrativ, decizia nr. 747/1995, în Dreptul nr. 5/1996, p. 124). Răspunde. adriana 29 Ianuarie 2013. Acţiune în grăniţuire. Obligaţia expertulu - art.88, art.129 alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a din OUG nr.57/2019- Codul Administrativ și 19, alin.(2) și art.49 din Legea 273/2006 - finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare; - Legea nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020

Art. 139 Compartimentul de protecţie a muncii Desfăşurarea ..

Art.139 Cod Procedură penală- Arestarea preventivă. Prin încheierea de şedinţă din 9.04.2008 pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosar nr.8299/121/2007, s-a dispus în baza art.139 alin.1 Cod procedură penală înlocuirea măsurii arestării preventive a inculpatului N. C. cu măsura obligării de a nu părăsi municipiul Galaţi, fără încuviinţarea Tribunalului Galaţi Ordonanta de Urgentä nr. 57 din 03 07 2019 privind Codul Administrativ. - Prevederile art 129, alin (3), lit. a), din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ In temeiul art art. 136 alin. (l), art. 139, alin 3 lit. i) art. 196 alin I lit.a) art 197 alin. I lit. Idin OUG 57/2019, privind Codul administrativ,cu modificärile completärile.

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: art. 139 alin. (1): În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.; art. 197 alin. (2): Hotărârile consiliului local se comunică primarului.; art. 197 alin In temeiul art.139, alin.1 din O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ H O T Ă R Ă S T E Articol unic:Se aprobă procesul-verbal al şedinţei anterioare din data de 23 decembrie 2020, cu 11 voturi pentru, sub forma redactată. INITIATOR, Primar, Miculit Crin

Biblia Administrației - adoptată prin OUG: Controversele

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, art. 138 alin.(15), În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonan ța de urgen ță a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modific ările și complet ările ulterioare;. în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Art.1 Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al Domnului GĂLBINAȘ SORIN, ca urmare a aplicării prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a), alin Legea prevede faptul că noile dispoziții ale Codului administrativ se vor completa cu Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, precum și cu alte reglementări de drept comun care se aplică în materie. În materie de aplicare și completare a dreptului, dreptul civil reprezintă o ramură de drept comun pentru celelalte materii, astfel că.

Art. 139 1. Tratamentul medical sub pază permanentă. În cazul în care, pe baza actelor medicale, se constată că cel arestat preventiv suferă de o boală care nu poate fi tratată în reţeaua medicală a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, administraţia locului de deţinere dispune efectuarea tratamentului sub pază permanentă în reţeaua medicală a Ministerului. § Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) şi art. 297 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019; În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea . HOTĂRÂRE 9, privind Codul Prezenta hotärâre a fost cu respectarea prevederilor art. 139 alin.3 lit.e din administrativ, cu modificärile si completärile ulterioare Nr. total al consilierilor în functie = 17 Nr. total al consilierilor prezenti =17 Nr. total al consilierilor absenti Voturi pentru = 1 1 Voturi împotrivä = I Abtineri= 29.06.2021, cu respectarea prevederilor art 139 alin (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 10 voturi pentru, - împotriva si - abţineri, din numărul total de 13 în funcţie şi 10 consilieri prezenţi la şedinţă privind Codul administrativ al României Parlamentul României adoptă prezenta lege. PARTEA I DISPOZIŢII GENERALE TITLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - Obiectul de reglementare Prezentul Cod reglementează cadrul general pentru organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, statutu

Iata fragmentele relevante din OUG 57/2019 privind Codul administrativ: - art. 139 alin. 1, 2 si 3 lit. f, g si h: (1) In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz. (2) Prin exceptie de la prevederile alin În baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b) , alin. (4) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. c) și alin. (5) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: ART. 1.-Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr.9 din H.C.L. nr. 294/ 2020 , după cum urmează în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Art.1 Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al Domnului CARANICA GEORGE MARIUS, ca urmare a aplicării prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a), alin In temeiul dispozitiilor art. 139, alin (3) si art. 196, alin (1), lit.adin Ordonanta de Urgenta nr.57/ 2019 a Guvernului Romaniei privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, HOT A R A STE : Art. 1 .Perioada pentru care se solicita Ministrului Educatiei si Cercetarii, emiterea avizulu

În conformitate cu art.129 alin.(2) și art.139 alin.(1) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ , Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată şi actualizată, HCL nr.67/2008, modificată prin HCL nr.362/2015 precum și de H.C.L nr.263/07.07.2020 Art. 17. - În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor autorităţile administraţiei publice locale vor asigura folosirea, în raporturile cu aceştia, şi a limbii materne, în conformitate cu prevederile Constituţiei, ale prezentei. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; M O T A « A ST E : Art.1 Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 22/2695/22.06.2016 încheiat cu Î.L SIMION SORINA-FĂNELA, pentru terenul situat în Municipiul Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 16, pe o durată de 60 luni de.

Luând în considerare prevederile art. 139 alin. (3), litera e) coroborat cu art. 166, alin. (2), litera j), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Se propune dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al Sectorului 6 proiectul de hotărâre alăturat (4) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. a) și alin. (5) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1. - Se aproba Bugetul de venituri şi cheltuieli al fondului forestier proprietate publica

Art. 129. - Atribuţiile consiliului local Codul ..

art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(l), lit.a) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; H O T Ă R Ă Ş T E : Art.1. Se aprobă Regulamentul privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raz In temeiul art.139, alin.1 din O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ H O T Ă R Ă S T E Art.1. Se aprobă ordinea de zi a sedintei ordinare, din data de 29 ianuarie 2021, după cum urmează: 1

Art. 139. Exceptia conexitatii - Legal Lan

Neconstituționalitate parțială (Comunicat CCR): art

Prevederile controversate din noul Cod Administrativ: De

Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art. 139 alin.(l) alin.(3) lit.g), art.286 alin.(4) a art.289 din Ordonanta de Urgentä a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificärile completärile ulterioare; HOTARÄSTE: Art. 1. Se declara ca fiind de interes public local bunurile dobandite i Urgenta nr. 57/03.072019 —Codul administrativ; In temeiul art. 139 alin.(l) si 196 alin.(l) lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 —Codul administrativ, HO TARA STE: Artel.- Se alege presedinte de sedinta domnul Local al Cornunei Bolintin-Deal,judetul Giurgiu . consilier al Consiliului Art.2.

 DECIZIA nr. 196 din 18 martie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 754 din 3 august 202 in temeiul prevederilor art. 19 alin. (2) , art. 49 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , ale art. 129 (2) lit. b, art. 139 (l) , (3) lit. si ale art. 196 (l) lit. a, din O.U.G. nr. 57/2019 , privind Codul Administrativ Hot a raste Art. I .- Aproba rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2021 , potrivit. In temeiul art. 136 alin. (l) din Ordonanla de urgentá nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTÅRÅSTE: Art. 1. Se aprobä Procesul- verbal al sedintei publice extraordinare din data de 16.02.2021, a Consiliului Local Lipnila. Art.2. — Secretarul comunei va comunica prezenta hotäråre Institutiei Prefectulu

-------*) Codul Civil a fost decretat la 26 noiembrie 1864, promulgat la 4 decembrie 1864 şi pus în aplicare la 1 decembrie 1865. Forma preluată reprezintă textul oficial al data de 02.07.2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(3) lit-a) din OUG Codul Administrativ, cu un nurnar de 9 voturi pentru nici o abtinere si nici un vot impotriva din numarul total de Il consilieri in functie si 8 consilieri prezenti fizic si unul on-line Presedi te de sedinta , Chiria ihäitä ätäli Contrasemnezä

CODUL ADMINISTRATIV (2) Organizarea şi funcţionarea structurilor de specialitate în PARTEA I DISPOZIŢII GENERALE Titlul I Dispoziţii generale Art. 1. Obiectul de reglementare. (1) Prezentul cod reglementează cadrul general pentru organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, statutu Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) din Ordonanţă de urgenţă nr. 5 7/ 2019 privind Co dul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 30.04.2020, cu respectarea prevederilor art. 139 alin (3) lit.g din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 10 voturi pentru, 1împotriva si - abţineri, din numărul total de 13 în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă f) și art. 10 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 94 și art. 95 din Codul de procedură civilă, litigiile având ca obiect acțiuni prin care se solicită de către o direcție generală de asistență socială și protecția copilului obligarea unui consiliu. art. 139 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 18-19 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de Conform prevederilor prevăzute în Codul Administrativ.

In temeiul prevederilor art. 139, alin.(3), lit.g, art. Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 a Guvernului Romaniei privind Codul administrativ, cu modificarile si completaril Hotărârea nr. 124 privind aprobarea solicitării referitoare la trecerea din domeniul public al Statului Român și din administrarea operativă ANAR-ABA Mureș, în domeniul public local al Municipiului Turda a imobilelor terenuri situate în Județul Cluj UAT Turda în tarlaua 86 parcela Hc3045 și în tarlaua 89 parcela Hc3113 părți din bunul cu cod cadastral IV.1.81.37 a înscris în. În temeiul art. 139, alin (1), art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nt. 57/2019 privind Codul Administrativ; HOTÅRÅSTE Articol unic: Alegerea in functia de PRESEDINTE DE SEDINTA a Consihului local al comunei Felnac a d-nului Selegean Corneliu-Nicolae pe o perioada de 3 luni. Presedinte de sedinta, Trifan Mihai Radu Contrasemneaza, Secretar general

DECIZIE 170 24/03/2016 - Portal Legislati

Adoptatä in ordinarä, cu respectarea prevederilor art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un nr. de voturi pentru, voturi împotrivä, voturi abtineri, exprimate din nr. total de consilieri prezenti la §edintä din totalul de 13 consilieri în functie. Presedinte de sedi Constantin-C In temeiul prevederilor art. 136, art. 139 si art. 196, alin.1, litera a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aproba bugetul local rectificat pe trimestrul III al anului 2021 si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau, potrivit anexei nr.1 care face parte integranta. Avănd în vedere prevederile art. 139 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; in temeiul art. 196 alin.(1) lit. a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), până la 31 decembrie 2010 sunt admise deplasarile de produse accizabile in regim suspensiv de accize catre alte state membre care nu au adoptat sistemul informatizat potrivit art. 21-27 din Directiva 2008/118/CE, efectuate conform procedurii prevazute la art. 186-191^1 din cap in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) ?i art. 139 alin. (3) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile §i completarile ulterioare; CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI HOTARA§TE: Art. 1. (1) Se acorda mandat special Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara pentru. în temeiul art.139 alin.1, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 13 voturi pentru HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se atribuie denumirea de Sfânta Maria Pieței din localitatea Șiria, situată pe strada Spiru Haret, imobil înscris în CF nr.326589, aflat în proprietatea publică a Comunei Șiria

Atenție mare la noul Cod Administrativ! PROMPT MEDI

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. a, art. 139 alin. 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; Ă ĂŞ : Art. 1 Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol al comunei ârcea, judeţul olj, pentru trimestrul al anului 2020 și trimestrul al anului 2021 a) art.139 alin.(1) coroborat cu art. 5 lit. cc) precum şi art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare , H O T A R A S T E : Art.1. Se aproba neasumarea Unitatii administrativ teritoriale - comun - prevederile art. 124, art. 129, alin.(14), art.139, alin.(l), art. 196, alin.(l), lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/ 2019 a Guvernului Romaniei privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, apreciem ca proiectul de hotarare pentru inlocuirea unui membru in Comisi

Legea nr.227/2015 - ANA

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. În urma stabilirii votului valabil exprima data de 21 octombrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. g), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 21 voturi pentru, 0 abţineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie și 21 consilieri prezenţi la ședinţă Subsemnatii: Gîrbăcică Adina, Dumitrache Liviu, Lupu Livia-Rodica, Sabo Aron și Ionescu Noemi-Ștefania - consilieri locali, în conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) și alin.(2) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art.6, alin.(3) și art.30, alin.(1), lit.

Art. 139 - Codul munci

• Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări; HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă valoarea totală actualizată în urma elaborării proiectului tehnic de execuție pentr art.287, lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; art. 867 şi art. 868 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările şi completările ulterioare În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și (3), art. 197 alin. (4) şi art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: ART. 1 Se mandatează domnul George Șinghi, Viceprimarul Municipiului Tulcea în. În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c, respectiv art. 139 alin. (3) lit. g din Ordonanta de Urgentä a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, Art. 1. Art. 2. Art. 3. Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotärä;te Se desemneazä ca reprezentanti ai Consiliului Local al Municipiului Oradea în Cornisiile de evaluare art. 89-91, art. 132 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 129 alin.(2) litera e), alin.(9) litera c), art. 139 alin.(l) (3) litera f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ PROPUNEM Aprobarea actualizärii statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarä Transregio

privind Codul administrativ • prevederile art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 35 / 2002 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Consiliilor Locale; • Prevederile art. 129 din Codul administrativ ; • În temeiul art. 139, alin. 3, lit. i şi art. 196 alin. 1, lit. a din Partea III, Titlul V, Cap In conformitate cu prevederile art.863, lit.(d) Cod Civil, republicat, din Ordonanta de Urgentä a Guvernului României nr. 57/2019 -privind Codul administrativ, în temeiul art. 139, alin. (2) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit. (a), art. 240, alin.(2) din Ordonanta de Urgentä a Guvernului României nr. 57/2019 -privind Codul. precum prevederile art.354, art.356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; Prevederile art. 1135 alin.2, art. 1138, art. 1139 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicata cu modificärile completarile ulterioare

Hotărâri de consiliu Cătunele, iunie 2021 Vertica

Art. 260 alin. (1) lit. g) Codul muncii Constituie contravenție și se sancționează astfel următoarele fapte: g) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 139 și 142, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Art. 142 Codul muncii (1) Salariaților care lucrează în unitățile prevăzute la art. 140, precum și la locurile de muncă prevăzute la art. 141 li se. In conformitate cu prevederile art. 123 din Ordonanta de Urgentä nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificärile completärile ulterioare, În temeiul prevederilor art. 129 alin. (l), art. 139 alin. (1) art. 196 alin. (l) lit. a din Ordonanta de Urgentä nr.57/2019 — privind Codul Administrativ, c Codul Administrativ ar putea fi adoptat în această săptămână de Guvern prin Ordonanță de Urgență. Documentul conține mai multe prevederi controversate, printre care introducerea pensiilor speciale pentru aleșii locali, aprobarea proiectelor care vizează administrarea patrimoniului cu majoritate absolută (jumătate plus 1 din numărul consilierilor în funcție), față de două. Potrivit art.139 alin.2 Cod pr.penală, revocarea măsurii arestării preventive se dispune atunci când numai există vreun temei care să justifice menţinerea acestei măsuri. Analizând temeiurile arestării preventive ale inculpatului, prev.de art.148 lit.h Cod pr.penală, instanţa apreciază că aceste temeiuri nu s-au modificat , aspect.

Art. 139. Supravegherea tehnica - Legal Lan

Art. 2 Prezenta hotärâre se comunicä Instituÿiei Prefectului judeÿului Mure§, Primarului comunei Sîntana de Mures, Biroului Contabilitate, Impozite si Taxe locale si se va afi§a spre luare la cunostinÿä - dispozițiile art.129 alin. (1) si alin. (2) lit. c) și e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) și ale art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr - Art. 129 alin.3) lit.c), art.405 art.518 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificärile completärile ulterioare; - Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plätit din fonduri publice, cu modificäril

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. * Domnul . Dumitru Buzatu. președintele Consiliului Județean Vaslui, informează, , totodată, asupra faptului că, potrivit art. 182 alin.(4) coroborat cu art.138 alin.(15) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, c (2) şi (3) și art. 349-353 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c și alin. (6) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 139 alin cre intä, în conformitate cu prevederile art.364, alin.(l) (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ. Articolul 4 — In termen de 15 zile de la comunicarea hotärârii ce urmeazä a fl adoptatä, numitul Calafus Sorin, va fi notificat asupra hotärârii Consiliului Local Nävodari privin