Home

Legea 334/2006 pdf

LEGE 334 17/07/2006 - Portal Legislati

(11) din Legea nr. 334/2006, republicată au dreptul de a obţine rambursarea cheltuielilor electorale efectuate în circumscripţia electorală a Municipiului Bucureşti. Raportat la prevederile art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, care enumeră situaţiile în care sumel Rectificare la Situația centralizată a cuantumului total al veniturilor obținute în anul 2018 din sursele prevăzute de art.16 din Legea 334/2006 (conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 Legea nr. 334/2006: amendă de la 5.000 la 25.000 lei. • realizează evidenţa veniturilor primite pentru campania electorală, a transfer-urilor altor fonduri provenite din veniturile obţinute în afara perioadei elec-torale şi a cheltuielilor efectuate pentru campania electorală (art. 26 alin. 3 lit. a din Legea nr. 334/2006) Prin Legea nr. 34/2018, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 55 din 18 ianuarie 2018, a fost modificat art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că suma alocată anual partidelor politice de la bugetul de stat este de cel puţi

articolului 18 (2) din Legea 334/2006 și a normelor aferente; Scăderea pragului pentru obținerea de subvenții la nivel local pentru a ține cont și de voturile obținute la alegerea primarilor și/sau consilierilor locali - alocarea de fonduri poate porni de la 5 mandate obținute pentru primar/consilier loca

Partidul Național Liberal (PNL) - www

  1. Perioada Document Download; 1: 2020: Raportări conform art. 47 alin.(3) din Legea 334/2006
  2. ----- *) Capitolul VI din Legea nr. 27/1996 a fost abrogat prin Legea nr. 43/2003 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, abrogata prin Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 22.
  3. Legea 334-2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (.docx/.pdf) Legea 176-2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor ( .docx /.pdf) Ordin 400-2015 - Cod control intern managerial ( .docx /.pdf
  4. Legea nr. 115/2015 actualizatä art. 149 din OUG nr. 57/2019, prin raportare la disp. art. 47 din Legea nr. 334/2006, republicatä actualizatä, precum si conditiile de eligibilitate preväzute de art. 4 art. 6 alin. 2 din Legea nr. 115/2015, actualizatä, instanta urmeazä s
  5. Legea 113/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale. Lege nr. 113/2015, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 339 din 18 mai 201

(1) din Legea nr. 334/2006, până la data de 30 aprilie 2019; situaţiile financiare anuale, conform art. 49 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, în cel mult 15 zile de la înregistrarea la organul fiscal competent; toate raportările obligatorii a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 51 alin 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Concret, reprezentanții acestui competitor electoral au folosit materiale tipărite tip pancartă, încălcând astfel dispozițiile art. 36, din Legea 334/2006, precum prevederile art

(3) din Legea 115/2015, campania electoralä începe cu 30 de zile înainte de data alegerilor si se încheie în ziua de sâmbätä care precedä data alegerilor, la ora 7,00, iar mijloacele folosite în campania electoralä nu pot contraveni legii. Potrivit art. 52 alin. (l) art. 54 alin. (l) din Legea 334/2006, constituie contraventii, dacä. prevederilor art.47 alin.(1) si (5) din Legea nr.334/2006 republicat ă, privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificarile si completarile ulterioare. Convocarea consilierilor declarati ale şi pentru sedinta de constituire se face de catre prefect alegerilor locale, după îndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) şi (1^1) din Legea 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare.. (2) Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru sedinta de constituire a Consiliului local se face de către prefect Salveaza PDF Tipareste Deputatul PSD Florin Iordache a propus mai multe amendamente la Legea 334/2006 privind finanțarea partidelor politice, prin care se abrogă prevederea referitoare la confiscarea și vărsarea la bugetul de stat a contribuțiilor pentru campania electorală care nu respectă procedurile și limitele stabilite prin lege.

Partidul Mișcarea Populară (PMP) - arhivă raportari

(2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021: Autoritatea Electorală Permanentă: M. Of. nr. 0762 din 05 August 2021 Act nr. 4469/26 Iulie 202 Legea nr. 115/2015, art. 36 alin. 2 din Legea nr. 334/2006, art. 25 alin. 4 lit. d din Hotärârea AEP nr. 4/2020 - Ghidul privind finantarea campaniei electorale la alegerile pentru autoritätile administratiei publice locale din data de 27 septembrie 2020 analizând fotografiile ata§ate plângerii a constatat cä pe raza municipiului Alba luli Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 36 alin. 2 și 3 din Legea 334/2006, la care face trimitere și petenta, nu sunt aplicabile în perioada anterioară începerii campaniei electorale. Pentru aceste motive, în temeiul prevederilor art. 27 alin.(1), coroborate cu prevederil

Potrivit art. 52. Legea 334/2006 Constituie contraventii, dacä nu au fost sävâr§ite in astfel de conditii incät säfìe considerate, potrivit legii penale, infractiuni, se sanctioneazã cu amendä de la 10.000 lei la 25.000 lei incälcarea dispozitiilor preväzute la art. 5 alim (3)-(5), art. 6, art. 7, art. 8 alim (l) (2), art. 10, art Potrivit unui comunicat citat de Agerpres, CCR a luat în dezbatere, în cadrul controlului anterior promulgării, obiecția de neconstituționalitate referitoare la Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de. Legea 334/2006 - Legea finanțării partidelor politice, revizuită și valabilă din 21 ianuarie 2018. Download (PDF, 435KB) Ianuarie 2018 - Subventii partide parlamentare - Sursa AEP. Download (PDF, 375KB) Februarie 2018 - Subventii partide parlamentare - Sursa AEP Legea nr. 334/2006 mai sus citat contravin dispozi!iilor art. 36 alin. 2 din Legea nr. 334/2006, precum art. 41 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea României, republicatä. Prin urmare, in temeiul art. 43 alin. 8 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Pre}edintelui României, republicatä, se decide cu majoritate de voturi art. 36 alin. 2 din Legea nr. 334/2006, precum art. 41 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea României, republicatä. De asemenea, prin sesizarea înaintatä de Partidul Uniunea Salvagi România — Filiala Judeçeanä Timi§, înregistratä la Biroul Electoral Jude!ean nr.37 Timi* sub nr.39/18.10.2019, a fost semnalatä încälcarea prevederilo

(DOC) Legea partidelor politice, lege nr

  1. istrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.987D.
  2. Legea nr. 334/2006: amendă de la 5.000 la 25.000 lei. • realizează evidenţa veniturilor primite pentru campania electorală, a transfer- urilor altor fonduri provenite din veniturile.
  3. (11) din Legea nr. 334/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. (la data 30‐mai‐2008 Art. 58, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 66/2008 ) (2)Invalidarea alegerii primarului se poate pronunta în cazurile prevazute la art. 31 alin. (4)
  4. Legea 334/2006, precum art.25 alin.5 din Hotärârea AEP nr.4/2020 , care impun obligatia ca matenalele de propaganda electoralä, preväzute la alin.2 lit. a), c) e) sä aibä imprimate pe acestea, date referitoare la : numele candidatului independent

detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, prevăzut de art. 47 din Legea 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, înregistrat sub nr. 17695/21.06.2016 la aceeaşi Autoritate Legea 334/2006; Raportat la momentul pronuntärii asupra sesizärii, avînd în vedere cä, potrivit art. 64 din Legea 115/2015, campania electoralä s-a încheiat, este lipsitä de obiect exercitarea competentei BEC în aceastä materie în sensul interzicerii pe viitor a acesto

C. civ., Legea nr. 334/2006, Legea partidelor politice nr. 14/2003, art. 38 din Legea nr. 96/2006, HG nr. 10/2006 și O.G. nr. 2/2001. Petentul a formulat răspuns la întâmpinare (f. 31, vol. II) prin care a solicitat respingerea excepțiilor, ca neîntemeiate. Pe fondul cauzei, a arătat că, în ceea ce privește incidența art. 1 (1) și (1^1) din Legea nr. 334/2006, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-05-2008, Alin. (1) al art. 58 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 28 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 30 mai 2008 cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 pnvind finantarea actrvitätii parbdelor politice a campanülor electorale, cu ocazia alegeñi autoritátilor administratiei publice locale din 24 ianuarie 2021 Joi, 11 februarie 2021 Pagina 1- electoralä, în sensul dispozitiilor art. 36 din Legea 334/2006 ale art. 25 26, alin.l 2 din H.AEP nr. 18/2020; potrivit dispozitiilor art. 65, alin. 5 si 6 din Legea nr. 208/2015, modificatä, în campania electoralä se interzice folosirea mesajelor sau sloganurilo Legea nr. 334/2006 privind finanlarea activitätii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificärile Si completärile ulterioare; Legea nr. 185/2013 privind amplasarea autorizarea mijloacelor de publicitate, eu modifieäril

prevederilor art. 52 din Legea nr. 334/2006 si ale pct.15 din Anexa nr. 1 la Ghid, astfel cum a fost aprobat prin H.AEP. nr. 4/2020. in temeiul art. 42 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritävilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum pentr 36 alin. 2 din Legea 334/2006, iar întrucât potrivit alineatului 5 al art. 36 din aceea;i lege, producerea si difuzarea de materiale de propagandä electoralä în alte conditii decât cele preväzute de prezenta lege este interzisä, rezulä cä nu este permisä propaganda electoralä prin inscripÿonarea unor autovehicule cu mesaje d

Legea 334/2006 (in campania electoralä, candidatii, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetätenilor apartinând minoritätilor nationale, precum cetätenii cu drept de vot au dreptul sä exprime opiniile în mod liber färä nici Fax: 208 -334 2006 E-mail: cvs@itd.idaho.gov Motor Carrier Services Boise, ID 83707-1129 . Author: Jerri Hunter Created Date: 2/8/2016 3:32:23 PM. termenul legal de 45 de zile preväzut de art.60 din Legea 334/2006. IX. Listele de candidati nu se semneazä de partidului. P PAR ERS Page 14 of 14 * PARTNERS trebuie complinitä este ca interimatul sä fie asigurat cu respectarea procedurilor defipte de normele statutare

electorala) stabilite de art. 36 alin. 2 lit. a din legea nr. 334/2006 (500 mm/350 mm) si dimensiunile reglementate de art. 41 alin. 6 din Legea nr. 370/2004 (500mm/300mm) exista diferenÿe, Biroul Electoral Judegean Maramures apreciazä ca are prioritate dispozitia legala din legea speciala elementelor preväzute a fi înscrise prin art. 36 alin (3) din Legea nr. 334/2006 si art. 25 alin. (5) din Hotärârea A.E.P. nr. 4/06.08.2020, Având în vedere plansele foto atasate de petent în susÿinerea celor arätate la punctul 1 din plângere, se poate constata cä afisele electorale ale candidatulu Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a elaborat și a lansat în dezbatere publică proiectul de act normativ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare Permanentä, în termenul legal de 45 de zile preväzut de art,60 din Legea 334/2006. IX. Listele de candidati nu se semneazä de predintele partidului. SCA MP PARTNERS PARTNERS Page 15 of 15 electorale se constituie la nivel comunal, orä§enesc, municipal sau de sector al municipiulu

Strategia Națională Anticorupți

a constatat ca Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor politice este neconstitutionala, se precizeaza în comunicat. Conform aceleiasi surse, CCR a constatat ca legea criticata contravine principiului bicameralismului, având î

Legea 113/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr

din Legea nr.334/2006 și art.41 alin.6 din Legea nr.370/2004. Respinge sesizarea referitoare la candidatul pentru funcția de Președinte al României din partea Alianței USR -PLUS din cauza lipsei de probă. Art.2 Dispune emiterea de adrese către I.P.J Sibiu, Jandarmeria Română DAV21598 9VG S.L.C. 117TH CONGRESS 1ST SESSION S. ll To address issues involving the People's Republic of China. IN THE SENATE OF THE UNITED STATES llllllllll Mr. MENENDEZ(for himself and Mr. RISCH) introduced the following bill; which was read twice and referred to the Committee o PNL Filiala Dolj a sesizat încälcarea dispozitiilor art. 36 alin. 7 din Legea 334/2006, în sensul cä la data de 30.10.2019 orele 18.30 va avea loc lansarea cartii domnului Eugen Simion intitulata Cum i-am cunoscut pe Klaus Iohannis, Dan Barna, Traian Basescu si Ion Iliescu, considerata a fi un material de propaganda electorala (2) (7) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitätii partidelor politice a campaniilor electorale, republicatä, cu modificärile completärile ulterioare, (2) În campania electoralä pot fi utilizate numai urmätoarele tipuri de materiale d (1), (5) şi (6) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele autorităţii electorale permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 18.

Autoritatea Electorală cere datele financiare ale

Publishing Documente. Acasa. Informatii Publice. Biroul Electoral de Circumscriptie Nr.2. Top section. Încheierea nr.351 din 2020 a Judecătoriei Drăgășaniprivitoare la validarea alegerii în funcția de primar al municipiului Drăgășani, județul Vâlcea, a domnului NEDELCU CRISTIAN, candidat din partea Partidului Social Democrat dispozițiile art.36 alin.2 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, text preluat și de legislația secundară, respectiv Ghidul privind finanțarea campaniei electorale la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 Legea nr. 115/2015, art. 36 alin. 2 din Legea nr. 334/2006, art. 25 alin. 1 din Hotärârea AEP nr. 4/2020 - Ghidul privind finantarea campaniei electorale la alegerile pentru autoritätile administratiei publice locale din data de 27 septembrie 2020 analizân preväzute de art. 36 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, precum Hotärârea nr. 25/30.092018 a Biroului Electoral Central în care prin considerentele acesteia se retine incidenta prevederilor art. 62 din Legea nr.3/2000 raportat la art.79 din Legea 208/2015 precum si ale Legii 334/2006, hotärârea contestatä (Hotärârea nr

(6) şi ale art 4. 2 alin (1. ) din Legea nr . 370/200 pentr4 alegereu Preşedintelua României şi a dispoziţiilor art 3.6 alin 3. din Lege nra 334/2006. Birou, electoral judeţeal n nr 3. 5 Suceava constată că aceast esta neîntemeiatăe urmân, s dă o resping pentră considerentelu care e succed. Potrivit art 3. alin6 (3 veniturilor si cheltuielilor electorale ,cf. art.38 alin.li din Legea 334/2006-printre care se regäseste si Uniunea Social Liberala. p. 002/002 Va coñstata ca domnul BADAU DANUT , care a fost declarat ales pentru atribuirea mandatului de Primar in orasul PUCIOASA conform procesulu

Legea 208/2015, se apreciazä cä nu se impune sesizarea organelor de po iÿie pentru efectuarea de cercetäri suplimentare, Având în vedere dispozitiile art.36 al.2 din Legea nr. 334 /2006, republicatä, privind finantarea activitäÿii partidelor politice a campaniilor e/ectora/e, cu modificärile s Un raport elaborat de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe tema veniturilor și cheltuielilor Uniunii Salvați România afirmă că această formațiune a încălcat mai multe prevederi din Legea privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale (Legea 334 / 2006), precum și un articol din Normele Metodologice de aplicare a acestei legi (aprobate prin HG 10 / 2016) (1) din Legea nr. 334/2006, până la data de 30 aprilie 2019; situaţiile financiare anuale, conform art. 49 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, în cel mult 15 zile de la înregistrarea la organul fiscal competent; toate raportările obligatorii a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 51 alin art.36, alin.2 din Legea 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, prin aceea ca nu intra in categoria materialelor de propaganda permise in campania electorala, enumerate in textul legal precizat. Prin urmare, in temeiul art.41, alin. (2) din Legea nr.33/2007, privin

Legea 53 2003 republicata pdf writer, The prayer sheet music free pdf, Read and cite all the. acelerador electronico pdf merge - Free download as pdf merge · Vision of dhamma pdf writer · Legea 53 republicata pdf free Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 11. - Autoritatea Electorală Permanentă informeaz cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii autorităților potrivit art. 19 din Legea nr. 55/2020, cu modificările ș fiecare român, care incalcä dispozitiile art. 36 alin. 2 din Legea nr. 334/2006, precum an. 41 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Prt*edintelui României, republicatä. La momentul analizei acestei contestatii, biroul reline cä acest matertal electoral a fost inläturat de cätre autoritatea administrativä localä Biled, aspec

descris în Legea 334/2006, respectiv în normele de aplicare, Hotărârea 10/2016. Iată care sunt cele mai importante concluzii: - Suma totală primită în luna februarie este de 19,843,634.81 lei, la fel ca î nerespectarea ceringelor art. 36, alin. (3) din Legea nr. 334/2006. Fatä de aceste considerente, Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteanå nr.16 Dåmbovita, cu majoritate de voturi, urmeazä sä respingä contestatia si sä mentinä dispozitiile Hotärârii nr. 17/11.09.2020 a B.E.C. nr. 5 Pucioasa

Proiect: Legea finanțării partidelor - amendată

1. Legea administraliei publice locale nr. 21 51 2001, re p u bl ic atit) (M.Of. nr. 123 din 20 februarie 2007) cu modificirile gi completirile aduse prin: O.U.G. nr. 2012008 privind unele misuri pentru organizarea gi desfdgurarea alegerilor pentru autoritilile adminis- traliei publice locale (M.Of. nr.177 din 7 martie 2008), aprobati prin Legea nr 11. *** Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată în M.O.R. nr. 446 din 23.06.2015 11. *** Legea nr. 489/2006, privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată în M.O.R. nr. 201 din 21.03.2014 12 tipärite conform dispozi!iilor preväzute de art. 36 din Legea 334/2006, dar contrar prevederilor art. 37 alin. I din Legea nr. 370/2004. Se precizeazä faptul cä aceste materiale electorale, au fost atât tipärite, cât distribuite cu scopul de a denigra competitorii elecorali prin afirmatii cu

Arhiva Sumare - MonitorulOficial

Legea 334/2006 , Constituie contraventii, dacã nu au fost sãvârsite în astfel de conditii încât sãfie considerate, potrivit legii penale, infractiuni, se sanctioneazã cu amendã de la 10.000 lei la 25.000 lei încãlcarea dispozitiilo acestora dimensiunea legalå de 36 alin- (2) din Legea 334/2006, temeiul 28 (l) lit. b) din Legea 3/2000 privind desfi§urarea referendumului, cu modificärile completirile ulterioare, Art. 1. Admite sesizarea dlui i dispune indepartarea de indatä a materialelor electorale at¥te sesizarii, precum a celor similare acestora, car Etichetă: Legea 334/2006. CTP a luat foc: Absolut scandalos! Cum profită candidaţii de o lege absurdă dispoziÿiile preväzute de art.36 alin.2 din Legea nr.334/2006, republicatä, privind finanÿarea partidelor $ a campaniilor electorale si de art.79 alin.6 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritätii Electorale Permanente, cu modificärile s al IPJ N'lureh constituie material de campanie electoralä in sensul art. 36 alin. 7 din Legea 334/2006. Art. 2. Dispune îndepärtarea din toate mediile de difuzare, de cätre Partidul National Liberal precum de cätre toti candidatii pe a cärui paginä de socializare a fost distribuit video-ul aflat initial pe dar contul pagin

Legea privind finanțarea activității partidelor

Legea nr' 334/2006, republicatii, cu *oit1rariin ;i completdrile ulterioaiu, ,r*arcorele date; a) rurmele candidalului independeni, denumirea' partitlului politic, a alian/ei eleclorale/alianlei politice din care acesta .fa, parie sau a organizaliei cetii/enilor erparl iniind minoritdlilor nalionale, clupd caz, Väzând dispoziÿiile art. 36 al.2 din Legea 334/2006 conform cärora fn campania e/ectora/ä pot fi uti/izate numai urmätoare/e tipuri de materia/e de propagandä e/ectora/ä: a) afise e/ectora/e cu dimensiuni/e de ce/ mut 500 mm o /aturå si 350 mm cea/a/t

Partidele penale PSD + ALDE au primit 22,75 milioane de

47 alin. (5) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice a campaniilor electorale, republicatä. Calitatea de mandatar financiar se doar dupä înregistrarea acestuia la Autoritatea Electoralä Permanentä [art. 34 alin. (12) din Legea nr. 334/2006, republicatä] pânä la data de 5 mai 2016 Cadrul legal privind finanţarea partidelor politice 25 Pentru Max Weber, partidul politic este o întreprindere politică colectivă a celor interesa ţi de putere 1, fără de care democra ţia reprezentativ ă, bazat ă pe alegeri libere şi corecte, este de neconceput La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 78, 108 si 124 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sanatatii populatiei, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978, precum si orice alte dispozitii contrare. Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectare prevederile art.52 alin.l coroborat cu dispozitiile art.54 alin.l din Legea nr.334/2006, republicatä, se constatå faptul cä aspectele mentionate la punctul nr.l si punctul nr.2 privind existenga unor bannere, nu sunt de competenta Biroului electoral de circumscriptie, ci de competenga Autoritätii Electorale Permanente (2) din Legea nr, 334/2006 privind finanlarea activitStii partidelor polltice 9i a campaniilor electorale si art. 65 alin. (3) din Legea nr, 20812075 privind alegerea Senatului gi a Camerei Deputatilor, precum 9i pentru organizarea 9l functionarea Autorit5tii Electorale Permanente

Având în vedere dispoziÿiile art. 36 alin. (2), (5) si (7) din Legea nr. 334/2006 privind finangarea activitäÿii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicatä, cu modificärile si completärile ulterioare, coroborate cu dispoziÿiile art. 41 alin. (6) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României. Art. 30. - (1) Constituirea consiliilor locale se face in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor, dupa indeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) si (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificarile si completarile ulterioare

65 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului a Camerei Deputatilor, precum pentru organizarea functionarea Autoritätii Electorale Permanente, cu modificärile din Legea 334/2006; l din Legea nr. 208/2015, constituie In conformitate cu art. 98 alin. (1) it conditiile art. 47 alin. 2 din Legea 334/2006, raportul detaliat al veniturilor cheltuielilor la Autoritatea Electoralä Permanenttt. astfel cum reiese din adresa n.r.. 22561/06.10.2020 atlatá la dosar, Instanva constatä cea de-a doua conditie este îndeplinitã, candidatul declara (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitätii par politice a campaniilor electorale, republicatä, cu completärile ulterioare, contributiile partidelor politice campania electoralä preväzute la art. 30 din Legea nr. 334 republicatä, cu modificärile completärile ulterioare, pot din sursa de finantare preväzutä la art. 3 alin Legea administrației publice locale nr. 215/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001 și, ulterior adoptării, a mai fost modificată și din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, cu Avand in vedere prevederile art.30 din Legea nr.215/2001 privind administrate publica locala republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, potrivit carora constituirea consiliilor locale se face in termen de 20 de zile de la data desfa§urarii alegerilor, dupa indeplinirea prevederilor art.38 alin.(l) §i (1A1) din Legea nr. 334/2006

încălcarea de către PNL a prevederilor art.41 alin.(6) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României republicată şi a art. 36 alin. 2 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 Monitorul Oficial al României nr 942 din 2016-11-23 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr. 827/2016 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 58/2016 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit

Alegătorii aflaţi în situaţiile prevăzute pot vota până cel mult la ora 23:59, potrivit modificării aduse articolului 46 din Legea 334/2006 . O altă modificare vizează introducerea votului prin corespondenţă şi pentru alegerile prezidenţiale. De asemenea, a fost simplificat procesul de vot prin automatizarea listelor suplimentare LegeaDialogSocial,mai2011.pdf Loadin Art 54 alin 1 din Legea 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale: Contraventiile prevazute la art 52 se constata de catre reprezentantii Autoritatii Electorale Permanente, iar sanctiunea se aplica prin decizie a Autoritatii Electorale Permanente'